Đồng Nai Berjaya

Đồng Nai Berjaya

Huấn luyện viên trưởng: Trần Bình Sự
Quốc tịch    Việt Nam Thành lập 1980
Sân nhà Đồng Nai Sức chứa 20.000
Chủ tịch Nguyễn Văn Minh
Địa chỉ
Tel/Fax
Website