Cliftonville FC

Cliftonville FC

Huấn luyện viên trưởng: Tommy Breslin
Quốc tịch    Bắc Ailen Thành lập 1879
Sân nhà Solitude Sức chứa 8.000
Chủ tịch Hugh McCartan Xếp hạng UEFA 315
Địa chỉ Solitude, Cliftonville Street, Belfast BT14 6LP, Northern Ireland
Tel/Fax +44 28 9075 4628
Website http://www.cliftonvillefc.net/